Polityka prywatności strony internetowej www.aflublin.pl

§ 1
Dane Administratora Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française z siedzibą w 20-078 Lublin, ul. Cicha 10/U5, KRS0000277029, NIP 7123060262, REGON 060237178 zwane dalej LSAF Lublin.

§ 2
Inspektor Ochrony Danych i kontakt

LSAF Lublin nie posiada Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: alliance@aflublin.pl.

§ 3
Bezpieczeństwo danych

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

§ 4
Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Strona internetowa realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, data urodzenia, itp.
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”]
c) poprzez dobrowolny zapis do bazy newsletter
d) poprzez dobrowolny kontakt via komunikator Messenger (Facebook)
e) i inne zawsze zgodne z prawem.

Strona internetowa zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. Dane podane w formularzu są przetwarzane, np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, usprawnienia działania serwisu, zapisu na kursy, wydarzenia czy egzaminy.

W celu administrowania serwisem przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
• adres IP,
• data i czas serwera,
• informacje o przeglądarce internetowej,
• informacje o systemie operacyjnym,
• itp.
— dane te są zapisywane automatycznie przy każdorazowym korzystaniu z naszej strony. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku naszym interesem jest administrowanie stroną internetową).

W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej LSAF Lublin, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
• data i godzina odwiedzin strony;
• rodzaj systemu operacyjnego;
• przybliżona lokalizacja;
• czas spędzony na stronie;
• odwiedzone podstrony;
• rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony,
• itp.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem LSAF Lublin jest poznanie aktywności użytkowników strony internetowej).

§ 5
Prawo wycofania zgody

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
 2. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać nam wiadomość e-mail na adres alliance@aflublin.pl

§ 6
Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich podanie i przetwarzanie przez LSAF Lublin jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania ze strony internetowej.

§ 7
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

LSAF Lublin nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

§ 8
Odbiorcy danych osobowych

 1. Jak większość podmiotów, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych firm, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe współpracującym z nami firmom, w tym firmie hostingowej.
 2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

§ 9
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

 1. LSAF Lublin bezpośrednio nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 2. Jak większość podmiotów, korzystamy jednak z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook czy Google. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie. Oznacza to, że na przykład w przypadku, gdy członek LSAF Lublin uczestniczy w działaniach Stowarzyszenia na Facebooku, jego dane mogą zostać przekazane do państwa trzeciego.
 3. RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ skoro nie stosuje się tam, co do zasady przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niestety niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.
 4. Ze swojej strony zapewniamy, że korzystamy z usług i technologii wyłącznie podmiotów ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takich, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. — więcej na ten temat można przeczytać na stronie internetowej Komisji Europejskiej. Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.
 5. W każdej chwili udzielimy Panu/Pani dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Pana/Pani wątpliwości.

§ 10
Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe jedynie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel.
 2. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
  • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
  • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu podmiotu danych;
  • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

§ 11
Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 3. Na stronie internetowej mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.aflublin.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 4. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 21 września 2020 r.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Polityka plików cookies

 

Czym są pliki „cookies”?
„Cookies” są to dane informatyczne, przede wszystkim pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane na urządzeniach końcowych użytkowników: komputerze, smartfonie czy innych urządzeniach, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową . „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?
Pliki „cookies” używane są w celu optymalizacji korzystania ze serwisu. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta z serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
Pliki „Cookiem” w serwisie aflodz.pl wykorzystywane są między innymi w celach:
– zapewnienia prawidłowej obsługi procesów przechowywania informacji gdy użytkownik nawiguje po stronach serwisu,
– utrzymania sesji Użytkownika Serwisu,
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

Jakich plików „cookies” używamy?
Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, do momentu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Pliki używane przez witrynę aflodz.pl można podzielić również bardziej szczegółowo:
1. Ze względu na niezbędność do realizacji usługi
Niezbędne – są konieczne do tego, aby witryna funkcjonowała prawidłowo i umożliwiała użytkownikowi korzystanie z różnych funkcjonalności.
Funkcjonalne: służą zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania serwisu, bez ustawień zapisanych w pliku cookie może obniżyć się poziom funkcjonalności witryny, ale nie powinno być uniemożliwione zupełne korzystanie z niej

2. Ze względu na pochodzenie:
Cookie własne: umieszczone bezpośrednio przez administratora
Cookie zewnętrzne: cookie umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez administratora witryny.

Uwaga: cookie mogą być wywołane przez administratora za pomocą skryptów, komponentów, które znajdują się na serwerach partnera, umiejscowionych w innej lokalizacji.

3. Ze względu na cel jakiemu służą:
Uwierzytelniania: umożliwiają informowanie, gdy użytkownik jest zalogowany , dzięki temu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i możliwe jest korzystanie z dodatkowych funkcji
Stanu sesji: umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny. Informacje te mogą dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub pozwalają na identyfikację błędów, które mogą pojawić się na stronach. Pliki cookie służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.
Analizy i badania: umożliwiają właścicielowi witryny lepiej zrozumieć użytkowników, ich preferencje. Analiza tych informacji pozwala rozwijać i ulepszać produkty oraz usprawniać działanie całego serwisu. Administrator witryny lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i dokonuje analizy pod kątem trendów bez identyfikacji danych osobowych poszczególnych użytkowników.

4. Ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika rozróżniamy:
Cookies nieszkodliwe:
– niezbędne do poprawnego działania witryny, umożliwiają sprawne funkcjonowanie serwisu,
– potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, jednak ich działanie nie wiąże się ze śledzeniem użytkownika
Badające: pozwalają na obserwację zachowań użytkownika, nie gromadzą informacji umożliwiających identyfikację danych konkretnego użytkownika.

Czy wykorzystywane przez nasz serwis www.aflodz.pl pliki „cookies” zawierają/ zbierają dane osobowe?
Pliki cookie wykorzystywane przez nasz serwis nie zbierają danych osobowych użytkowników.
Usuwanie plików „cookies”
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.